Designed by MAXdesign 2011

Veřejná zeleň


    Veřejná zeleň se týká nás všech. Pro své neocentitelné vlastnosti (produkce kyslíku, zadržování prachu a exhalátů, poskytování stínu) by měla být součástí každé veřejné plochy. Nesmíme zapomenout také na estetické vlastnosti, kdy za pomoci zeleně vytváříme v našich městech příjemná prostředí pro náš život.

Pro městské úřady a jiné státní orgány, které jsou zpravidla zadavately sadovnických úprav veřejné zeleně, je možné projektovat tyto části veřejných ploch:
náměstí, pěší zóny, parky, zeleň podél cest, místních komuikací, cyklostezek a vodních toků, městské bytové zóny a pod. 

     Dále je možné objednat dendrologické hodnocení nebo pasporty mětské zeleně.


Jak probíhá tvroba projektu?

1) Objednání městského nebo obecního úřadu a sjednání termínu schůzky.
2) Návšteva daných lokalit v obci/městě, poskytnutí půdorysných map a diskuze o budoucím vzhledu.
3) Vypracování studie a její prezentace, diskuze nad případnými změnami.
4) Zhotovení projektové dokumentace se všemi náležitostmi (širší vztahy, současný stav, inventatizační výkres, asanační výkres, návrhový, osazovací a vytyčovací výkres, výkres detailů, 3D vizualizace, rozpočet) a předání.
Copyright © 2011 by Simon Pachl   •   All Rights reserved   •   E-Mail: simon1030@seznam.cz
Reference
Inspirace
Online poptávka
EU dotace