Designed by MAXdesign 2011

Krajinná zeleň


Krajina je všechno kolem nás, jsou to i naše sídla, naše lesy, louky, vodní toky či pole.

Prvním krajinářským dílem - projektem byla vyšlapaná cesta v krajině. (Ivar Otruba)


Mezi mé služby patří projektování i těchto volných prostranství. Zadavateli projekotových dokumentací nebo studií jsou města, obce a jiné státní orgány.
Nabízím projekty této krajinné zeleně:
- obnova starých alejí a zakládání nových alejí
- průvodní aleje cest, vodních toků, cyklostezek
- zeleň podél cest a rychlostních silnic
- zeleň rekreačních areálů v přírodě a zeleň agroturistických center
- obnova remízků, biokoridorů
- zakládání větrolamů, polyfunkčních mezí
- ovocných sadů v krajině
- obnovu zeleně u drobných sakrálních objektů v krajině
 
Jak probíhá tvroba projektu?

1) Objednání městského nebo obecního úřadu a sjednání termínu schůzky.
2) Návšteva daných lokalit v obci/městě, poskytnutí půdorysných map a diskuze o budoucím vzhledu.
3) Vypracování studie a její prezentace, diskuze nad případnými změnami.
4) Zhotovení projektové dokumentace se všemi náležitostmi (širší vztahy, současný stav, inventatizační výkres, asanační výkres, návrhový, osazovací a vytyčovací výkres, výkres detailů, 3D vizualizace, rozpočet) a předání.
Copyright © 2011 by Simon Pachl   •   All Rights reserved   •   E-Mail: simon1030@seznam.cz
Reference
Online poptávka
EU dotace